viernes, febrero 21, 2020

Chin Toj Miman Kin

Chin Toj Mimam K'in

Hayoq anima yin xtxolilal yet xin apni b'ay ayok son yuj sk'inalil konob'.
Hay mi ha seyo mamin-xhi naq taynem k'in ayin, lokan jun te' yin snan, ib'il k'apax ok jun ahon ok echelej yul sq'ab'.

-k'am to'-Kin chi b'ay naq . -xhin sayon ek' hin tumin yul jun icham xim pa' ib'il ok wuj. B'ay mi  xkan k'otnaj ch'en wuj yet xi winhon ajteq jun wan yul  hin pa'.

Xin tit xuyoyok' yul miman b'e, yamita oq tol ilchaj ch'en wuj waloni,palta k'amaq.  Kusil hin meltzoj b'ay hin na' junelxa...Yet lanan wek'aj sjolom witz, chi to wab' stenlay te' son...mundo xa xwatx'ilal stenlay te' - k'in chi yet lanan hin meltzoj b'ay watut...

Ijan xin q'oq xa kanhel jun icham pa' ib'il oq wuj tu...xin ok tukan yin junelxa...teqan chi to wal uj stz'ilay jab'oq xa-kin chi- Mayal kan kan konob' najat, k'am xa te son chi wab'e.  Mayal hin ek'ay spak'an witz. K'ujan k'ulal wek'ay b'ay jun mich' b'e. xiwil tz'otz'ew yul, wal stx'akanil xaq te' ayay yul b'e. 

joqoqi yay asun...ta k'am chin k'ol wip hin b'eyi oq wiq jab'q nab'.  Jinini hin toji axka yet chon yuqten junoq no tx'i. Maj oq hin sat yin sq'ab t'e q'atan hay snan b'e, xin mahoq waqan yin, tal najat xin hay jab'najhoq. Ta k'am jun hin pa' ib'ilhokoq wal mi xi yun yel nichnaj sat hin qab'. Aman k'uan xin aj wan ka xin toj xuyoyoq junelxa, palta nani aman k'uan xin k'ump'i.

Chi ay tz'eynaj hin b'eyi, wal syeloq jun yiximal waqan. Xin sayeq jun sqab' te' ka xin k'anon woqochal. Maj techaj wuj ka xi wihonhel hin xanaq'. Wal xi yun smalaj jun yiximal waqan...yamita yib'an junoq' ch'en xin maq'ayoq yet xin telq'oji. xjoylab'i k'u, ha nani oq tit wal jun miman yax nab'. - Kin chi.

chi wab' yay jichnaj nab' yib'an schumukal hin jolom. Xin b'ilaj yuj sik. kotz'lab'i hin b'ey xol nab'.
-Tom k'am junoq ha yal naylo hib'il ok Mamin- xhi jun chan Icham winaq tukan elteq yul swentenahil sna'. K'am mamin -kin chi. - Okan,  xhewan sti hin junoq b'eqanil, echwane yek'toq smay nab- Xhi cham ayin. 

X-ek'toq junoq miman b'eqanil ka xi oq wanaj nab'. -ha mi hin toj ti xin mamin yuj wal Tihox ayach-kin chi b'ay cham Winaq. -Xhin k'olon wip hin toj junelxa...lanan xa pax  yay k'u nani.

Chotan hay jun hin yal txi sti' syamaqil hin  na' yet xin apni. Koch wal tol lanan xa hin yechwen no'. Xi wihel hin lopil  Wal xi-yun Sch'akaytoq yuj nab'. Lanan hin  lokon aj hin pa' yet xi hay hin sat sat tx'otx'.  ehhhh kin chi...k'otan hab' hay hin tumin sti hin tx'at. Maj mi wahaytoq yul hin pa tu yin xwatx'ilal. Haman k'una mi xin ek'eltoq. Yixami kin chi k'al yul nab'al. Xi mitx'on teq jun ch'en ichan tenon son ka xi wab'on jun k'usil b'it. Tzet xam yuj,  ha wal k'usil b'it ti chi ahon tzaloj ko k'ul.  Chi soqlab'i wab'on b'it, yamita ha ch'en tenon son ti lanan xa yetoxtoq.  Tom a jun tu' chin na, xi wihon aj jab'xa yib' ka xin b'itni k'axoq.


Yuj Naq Xhulin Zack


...en redaccion ...falta agregar el audio...